Frog Art 2001

These drawings were sent to us from a second grade class at
The First Primary School On Weiwu Road located in the city of Zhengzhoa, China.

Lin Xiaonan
Yin Binghui
Kong Feifan
He Feng
Wang Liu
Wu Qin
Li Yi
Li Manqing
Teng Hui
Feng Runda
Dang Yifan
Wu Qin
Qu Longxuan
Qu Longxuan
Jing Fangtong
Cheng Ming
Jing Fangtong
Xie Yi
Yuan Yin
Yu Changlin
Jiang Huijie
Liu Lanqi
Ma Sirui

 

 

By Li Xiaonan

Return to Top

 

 

By Yin Binghui

Return to Top

 

 

By Kong Feifan

Return to Top

 

 

By He Feng

Return to Top

 

 

By Wang Liu

Return to Top

 

 

By Wu Qin

Return to Top

 

 

By Li Yi

Return to Top

 

 

By Li Manqing

Return to Top

 

 

By Teng Hui

Return to Top


 

By Feng Runda

Return to Top


 

By Dang Yifan

Return to Top

 

 

By Wu Qin

Return to Top


 

By Qu Longxuan

Return to Top


 

By Qu Longxuan

Return to Top


 

By Jing Fangtong

Return to Top

 

By Cheng Ming

Return to Top

 

 

By Jing Fangtong

Return to Top

 

 

By Xie Yi

Return to Top

 

 

By Yuan Yin

Return to Top


By Yu Changlin

Return to Top

 

 

By Jiang Huijie

Return to Top


 

By Liu Lanqi

Return to Top


 

By Ma Sirui

Return to Top

Return to Frog Art 2001

Click here to see Frog Art '00

 

Thousand Friends of Frogs
Center for Global Environmental Education
Hamline University Graduate School of Education
1536 Hewitt Avenue, St. Paul, MN 55104-1284
Phone: 651-523-
2480 Fax: 651-523-3041
1999 CGEE. All Rights Reserved.

Frogs Home

Contact Us